Click & Collect 1 Hr. (รับสินค้าที่ร้านใน 1 ชั่วโมง)


เงื่อนไขการสั่งซื้อและรับของที่สาขา

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อรับที่ร้าน 1 ชั่วโมง

1. ลูกค้าต้องกรอกชื่อ - นามสกุลให้ตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

2. กรอกเบอร์โทรศัพท์และ E-mail ที่ติดต่อได้ให้ถูกต้อง (เพื่อส่ง SMS ยืนยัน)

วิธีรับสินค้าที่สาขา

1. กรณีเข้ารับสินค้าด้วยตัวเอง

- เตรียมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางตัวจริง

- หลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า (Order Confirmation) ที่ชำระเงินสำเร็จแล้วผ่านทาง E-Mail

- SMS ยืนยันคำสั่งซื้อและ SMS ยืนยันการเข้ารับสินค้าที่สาขานั้นๆ

 

2. กรณีให้ผู้อื่นรับสินค้าแทน

- บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางตัวจริงของผู้รับ

- สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ั่งซื้อ พร้อมเซ็นมอบอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง

- หลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า (Order Confirmation) ที่ชำระเงินสำเร็จแล้วผ่านทาง E-Mail ของผู้สั่งซื้อ

- SMS ยืนยันคำสั่งซื้อและ SMS ยืนยันการเข้ารับสินค้าที่สาขานั้นๆ

 

3. สินค้าจะต้องถูกตรวจสอบความเรียบร้อยและ Activate เครื่อง/อุปกรณ์ก่อนส่งมอบ

หมายเหตุ : เลขที่ออเดอร์และบัตรประชาชน จะต้องตรงกันกับรายละเอียดการสั่งซื้อ (Order ID หรือ รายการสินค้า) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการส่งมอบสินค้าให้ท่าน หากเอกสารยืนยันไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดด้านบนทั้งหมด