- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขใบกำกับภาษีทุกกรณี โปรดตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนยืนยัน
- กรณีลูกค้าประสงค์ขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนโครงการช๊อปดีมีคืน ท่านสามารถใช้บริการได้จากช่องทางหน้าร้านBanana/Studio7ทุกสาขาทั่วประเทศได้ตามปกติจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1  ม.ค. 66 - 15  ก.พ. 66 ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงตามวงเงินที่กรมสรรพากรกำหนดและมีสิทธิ์ได้เงินคืนสูงสุด 10,500.-


ถ้า "ช้อปเต็มแม็กซ์" มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุดเท่าไหร่?

 
เลือกช้อปที่ชอบ!

 

สำคัญต้องกดก่อนจ่าย และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะ!

หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน
กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักฐานการยื่นลดหย่อนภาษี "ช้อปดีมีคืน 2566"

  1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบกระดาษ
  2. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  3. ใบเสร็จรับเงิน

*ช้อปดีมีคืน 2566 เป็นการใช้จ่ายในช่วงตามระยะเวลาโครงการฯ จะใช้ได้กับการลดหย่อนภาษี 2566 คือ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงต้นปี 2567 เท่านั้น

**ข้อมูลและรายละเอียดอ้างอิงจากเว็บไซต์กรมสรรพากร, เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด